На овој страници можете наћи неколико важних докумената за преузимање (клик на наслов текста води до документа):

Статут основне школе „Вук Караџић“ Дољевац

Кућни ред

Маркетинг школе

Пословник о раду наставничког већа

Пословник о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Правилник о похваљивању и награђивању запослених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о дисциплинској одговорности запослених

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о обављању друштвеног односно хуманитарног рада

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о похваљивању и награђивању ученика и избору ђака генерације

Правилник о понашању у ОШ Вук Караџић Дољевац ученика, родитеља и запослених

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о приправницима

Правилник о раду ученичког парламента

Правилник о раду

Правилник о заштити података личности

Програм културних активности школе

Развојни план школе 2016 – 2019

Развојни план школе 2019 – 2022

          – Развојни план школе 2022 – 2025

Акциони план развојног плана школе за школску 2020-2021

Годишњи план рада школе 2020-2021.

         – Годишњи план рада школе за школску 2021-22.

         – Годишњи план рада школе за школску 2022-2023.

         – Анекс ШР – 4. и 8. разред школска 2021-22.

         – Анекс ШП – СНА 

Извештај о раду школе за школску 2022-2023.

– Годишњи план рада школе за школску 2023-2024.