Р. бр. Име и презиме стручни сарадник Врста стручне спреме Положен испит за лиценцу Године радног стажа Проценат ангажовања у школи
1. Данијела Ибрахим психолог VII да 14 100%
2. Ирена Вучковић- Вукадиновић педагог VII да 16 100%
3. Јелена Стојковић педагог VII да 12 100%
4. Ивана Николић психолог VII не 4 100%
5. Тијана Ђурић психолог VII не 3 100%