Предмет који се изучава у 5, 6, 7. и 8. разреду основне школе у Републици Србији.

У оквиру техничког и информатичког образовања, односно овог предмета, ученици: се упознају са техничко-технолошким окружењем, стичу основе техничке и информатичке писмености, развијају техничко мишљење, развијају техничку културу, радне вештине, културу рада и схватају законитости природних и техничких наука.
Кроз овај предмет, у току четири године основне школе, ученици стичу основна техничко-технолошка знања, умења, вештине и оспособљавају се за њихову примену у учењу, раду и свакодневном животу.

Увођењем општетехничког и информатичког образовања као посебног предмета у основним школама, у почетку друге половине XX века јавила се потреба за новим, али образованим наставним кадром за тај предмет. Први наставници школовани су на нивоу вишег степена у вишим педагошким школама. Увођење предмета техничко и информатичко образовање у основне школе, као и покренуто образовање наставника за тај предмет у први план су ставили конституисање предмета методика наставе техничког и информатичког образовања, као елемента образовања наставника, али и потребу сталних активности на унапређењу наставе техничког и информатичког образовања.